This page is hosted for free by cba.pl, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 5.83 PLN.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.plMZŁW RJnOMZPK BnOSIATKÓWKA


    1
  • 24.05.2016 - Wyniki i zdjęcia
  • 04.12.2015 - Dziecinada 2015!
  • 19.11.2015 - MISTRZOSTWA POWIATU WIELUŃSKIEGO W MINI PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT
  • 26.05.2015 - Mistrzostwa Powiatu w siatkówce plażowej!

Mapy do analizy
30.10.2012
W dziale "Galeria zdjêæ" pojawi³y siê nowe zdjêcia, bêd± one sukcesywnie dodawane.
A my udostêpniamy równie¿ niektóre mapy do analizy:
 
K18 K18b M18 M18b
K20 K20b M20 M20b
K21 K21b M21 M21b
    M35 M35b
 
Na sam koniec zapraszamy do zapoznania siê z atryku³em o Longu na stronie PZOS autorstwa M.Olejnika

WWW: Long 2012
Organizatorzy Long 2012

Zdjêcia
17.10.2012
Zapraszamy do zagl±dania do galeri zdjêæ z Longu.

WWW:
Galeria
hubcio

Radio ZW o nas
16.10.2012
Zapraszamy do skrótu audycji naszego lokalnego radia odno¶nie niedzielnych zawodów LONG 2012.

WWW: Radio ZW
UKS Za³êczak

Wyniki i mêdzyczasy
15.10.2012
Wyniki i mêdzyczsy ze wczoraszych zmagañ zosta³y ju¿ umieszczone na stronie. Serdecznei zapraszamy. (Zak³adka wyniki).

WWW: wyniki i miêdzyczasy
Organizatorzy Long 2012

LONG 2012 czas na start!
14.10.2012
Ju¿ dzi¶ zrozpoczynamy zmagania na najd³u¿szych dystansach podczas tegorocznych Mistrzostw Polski. Start rozpocznie siê o godzinie 9.30. 
Trzymamy kciuki za zawodników.
Powodzenia
Organizatorzy Long 2012

Artyku³ z dzisiejszych Mistrzostw Polski
14.10.2012
Krótki artyku³ i zdjecia z dzisiejszych Mistrzostw Polski w D³ugodystansowym Biegu na Orientacjê. Wyniki umie¶cimy pó¼nym wieczorem.

WWW: artyku³ Long 2012
Organizatorzy Long 2012

Ju¿ dzis!
13.10.2012
Ju¿ dzi¶ o godzinie 16:00 rozpoczynamy na rozgrzewkê przed MP,  Nadwarciañskim Sprintem. Poni¿ej umieszczamy mapkê O¶rodka:
W zak³adce Minuty Startowe dostêpne s± ju¿ aktualne listy z minutami.
Organizatorzy Long 2012

Komunikat techniczy Mistrzostwa ZPK
13.10.2012
Poni¿ej zosta³ umieszczony link do komunikatu technicznego naMistrzostwa Za³êczañskiego Parku Krajobrazoego w BnO. Dostêpny bêdzie równie¿ w centrum zawodów jutro.

WWW: komunikat techniczny
UKS Za³êczak

Zg³oszenia
11.10.2012
W zak³adce Minuty startowe dodano listy zg³sozonych na zawody.

WWW: Listy zg³oszonych
Organizatorzy Long 2012

Weryfikacja zg³oszeñ
11.10.2012
Decyzj± Sêdziego G³ównego, po weryfikacji osób zg³oszonych do startu w MP w DBnO nastêpujace osoby zosta³y przesuniête do grupy startuj±cej poza klasyfikacj± mistrzostw:

- Henryk Gliñski, M60, KS Artemis z Wroc³awia - za brak op³aconej licencji sportowej,

- Marek Pietrusiñski, M55, KS Artemis z Wroc³awia - za brak op³aconej licencji sportowej,

- Arkadiusz Kujda, M21, indywidualnie nie wiadomo sk±d - za brak licencji sportowej,

- Sabina Gie³zak, K21, indywidualnie nie wiadomo sk±d - za brak licencji sportowej,

- Magdalena Drab, K18, UKS Junior Kob³uty z Biskupca - za zg³oszenie do kategorii starszej (z K16 do K18)bez posiadania klasy sportowej.
Organizatorzy Long 2012

Punkty ¿ywieniowe
11.10.2012

Po³o¿enie punktów ¿ywieniowych na trasach:

K-18: 5,1 i 8,0 km 
K-20: 7,8 i 11,2 km  
K-21: 8,8 i 13,1km 
K-35: 4,3 i 7,8 km 
K-50: 3,4 i 6,2 km  
K-80: 2,8 km

M-18: 7,6 i 11,7 km  
M-20:11,6 i 15,2 km
M-21:11,3 i 16,1 km 
M-35: 8,4 i 11,1 km  
M-40: 9,2 i 13,1 km 
M-45: 8,7 i 10,5 km
M-50: 6,5 i 9,7 km  
M-55: 6,7 i 9,5 km  
M-60: 6,3 i 9,4 km  
M-65: 4,2 i 7,3 km 
M-70: 3,4 i 5,7 km   
M-80 :3,5 km
Organizatorzy Long 2012

Komunikat Sêdziego G³ównego
10.10.2012
Sêdzia g³ówny podj±³ decyzjê, ¿e D³ugodystansowe Mistrzostwa Polski zostan± rozegrane w nastêpuj±cych kategoriach:

K18
K20
K21
K35/40
K50/55
K80

M18
M20
M21
M35
M40
M45
M50
M55
M60
M70/75
M80
Organizatorzy Long 2012

Uwaga CHipy!
10.10.2012
Uwaga! Zawodnicy z kategori K21, M20 i M21 musz± posiadaæ chipy dostosowane do wiêkszej ilo¶ci punktów. W tych kategoriach ilo¶æ punktów przekracza liczbê 37.
Organizatorzy Long 2012

Parametry tras long 2012
05.10.2012
Wstêpne parametry tras na LONG 2012

K-18 11,7 km 25 PK
K-20 14,3 km 30 PK
K-21 17,5 km 37 PK
K-35 10,3 km 26 PK
K-45   9,1 km 22 PK
K-55   8,2 km 21 PK
K-70   5,2 km 19 PK
M-18 15,7 km 29 PK
M-20 20,1 km 37 PK
M-21 24,3 km 47 PK
M-35 16,4 km 29 PK
M-40 14,6 km 30 PK
M-45 12,5 km 25 PK
M-50 12,2 km 22 PK
M-55 11,8 km 24 PK
M-60 10,3 km 21 PK
M-65    8,7 km 17 PK
M-70    6,5 km 15 PK

MUKS Gliwice

PRogram zawodów
05.10.2012
Sobota  13.10.2012

15:30  Uroczysto¶æ rozpoczêcia zawodów i zamkniêcie strefy startu - Plac Apelowy
16:00  Start Nadwarciañskiego Sprtintu - Plac Apelowy
17:30  Uroczysto¶æ zakoñczenia zawodów Nadwarciañski Sprint - Plac Apelowy
18:00  Kolacja
19:00  Ognisko, pieczenie ziemniaków  - Piec chlebowy
21:00  Odprawa techniczna  - budynek "Zacisze"

Niedziela  14.10.2012


7:00   ¦niadanie
8:00   Rozpoczêcie pracy biura i centrum Longu
8:30   Ustawienie punktów na mapie rozgrzewkowej
9:30   Start LONG-u
14:00 Zakoñczenie zawodów
14.30 Obiad
Organizatorzy Long 2012

UWAGA!!!
05.10.2012
Uwaga w Sobote jest ostatnia mo¿liwo¶æ zg³oszenia zawodników na Mistrzostwa Polski Long!
Organizatorzy Long 2012

Long 2012 i nie tylko...
26.09.2012

Witam, parê informacji dotycz±cych Mistrzostw Polski i nie tylko:

1. Po lewej stronie w menu uaktualniono baze map wydanych przez UKS Za³êczak do orientacji, serdecznie zapraszamy do przgl±dania ich w dziale "Mapy".

2. Wszystkie informacje zamieszczane na stronie bêd± równie¿ zamieszczane na naszym oficjalnym profilu facebook UKS Za³êczak

3. W menu LONG 2012 pojawi³y siê równierz Biuletyny dotycz±ce Mistrzostw Za³êczañskiego Parku Krajobrazowego w BnO, które bêd± odbywaæ siê równolegle do Mistrzostw Polski (krótszy dystans ni¿ na MP :D),
jak równie¿ informacja dotycz±ca Nadwarciañskiego Sprintu, który odbêdzie siê dzieñ wcze¶niej czyli 13.10.2012r. (sobota)

4. W menu LONG 2012 w dziale "Teren zawodów" pojawi³y siê mapki na terenie których bêd± rozgrywane zawody.
hubcio

Wa¿ne!!! LONG 2012!
26.09.2012
Zosta³y ju¿ uruchomiony zapis na Mistrzostwa Polski na stronie Polskiego Zwi±zku Orientacji Sportowej.
Kliknij poni¿ej je¶li chcesz skorzystaæ z formularza zg³oszeniowego PZOS:
Zg³o¶ indywidualnie/klubowo
hubcio

Long 2012
25.09.2012
Uwaga! Ruszamy pe³n± par±. Mistrzostwa Polski ju¿ nied³ugo a wiêc po lewej stronie naszej strony pojawi³o siê menu LONG 2012. Znajdziecie tam wszystkie rzeczy odno¶nie tych zawodów. :)
hubcio

Mistrzostwa Polski w BnO - Long - Za³êcze Ma³e!
10.01.2012
Tak to jest ju¿ pewne :) W tym roku w po³owie pa¼dziernika a dok³adnie 14 odbêd± siê D³ugodystansowe Mistrzostwa Polski w Biegu na Orientacjê to ju¿ XXXII ods³ona tej imrezy.
Klub MUKS Gliwice razem z naszym UKS Za³êczak zorganizuje te zawody w lasach na naszym terenie. Zawody te zosta³y ju¿ zatwierdzone w CTZ (Centralnym Terminarzu Zawodów), na spotkaniu PZOS (Polskiego Zwi±zku Orientacji Sporotwej). 
Wiêcej informacji bêdziemy zamiszczeæ na bie¿±co :) Strona zawodów równie¿ zostanie w nied³ugim czasie opublikowana.
A po drodze czekaj± nas jeszcze Powiatowe Mistrzostwa ZPK w BnO, wiêcej informacji w pó¼niejszym czasie.
Zamieszczam link do wykazu zawodów na stronie PZOS. Zapraszamy.

WWW: D³ugodystansowe Mistrzostwa Polski w BnO - Long 2012
hubsoncNAJBLIŻSZE ZAWODY

.

PARTNERZY RJnOFACEBOOKSTATYSTYKI