Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl



MZŁW RJnO



MZPK BnO



SIATKÓWKA


    1
  • 24.05.2016 - Wyniki i zdjęcia
  • 04.12.2015 - Dziecinada 2015!
  • 19.11.2015 - MISTRZOSTWA POWIATU WIELUŃSKIEGO W MINI PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT
  • 26.05.2015 - Mistrzostwa Powiatu w siatkówce plażowej!

Mapy do analizy
30.10.2012
W dziale "Galeria zdjêæ" pojawi³y siê nowe zdjêcia, bêd± one sukcesywnie dodawane.
A my udostêpniamy równie¿ niektóre mapy do analizy:
 
K18 K18b M18 M18b
K20 K20b M20 M20b
K21 K21b M21 M21b
    M35 M35b
 
Na sam koniec zapraszamy do zapoznania siê z atryku³em o Longu na stronie PZOS autorstwa M.Olejnika

WWW: Long 2012
Organizatorzy Long 2012

Zdjêcia
17.10.2012
Zapraszamy do zagl±dania do galeri zdjêæ z Longu.

WWW:
Galeria
hubcio

Radio ZW o nas
16.10.2012
Zapraszamy do skrótu audycji naszego lokalnego radia odno¶nie niedzielnych zawodów LONG 2012.

WWW: Radio ZW
UKS Za³êczak

Wyniki i mêdzyczasy
15.10.2012
Wyniki i mêdzyczsy ze wczoraszych zmagañ zosta³y ju¿ umieszczone na stronie. Serdecznei zapraszamy. (Zak³adka wyniki).

WWW: wyniki i miêdzyczasy
Organizatorzy Long 2012

LONG 2012 czas na start!
14.10.2012
Ju¿ dzi¶ zrozpoczynamy zmagania na najd³u¿szych dystansach podczas tegorocznych Mistrzostw Polski. Start rozpocznie siê o godzinie 9.30. 
Trzymamy kciuki za zawodników.
Powodzenia
Organizatorzy Long 2012

Artyku³ z dzisiejszych Mistrzostw Polski
14.10.2012
Krótki artyku³ i zdjecia z dzisiejszych Mistrzostw Polski w D³ugodystansowym Biegu na Orientacjê. Wyniki umie¶cimy pó¼nym wieczorem.

WWW: artyku³ Long 2012
Organizatorzy Long 2012

Ju¿ dzis!
13.10.2012
Ju¿ dzi¶ o godzinie 16:00 rozpoczynamy na rozgrzewkê przed MP,  Nadwarciañskim Sprintem. Poni¿ej umieszczamy mapkê O¶rodka:
W zak³adce Minuty Startowe dostêpne s± ju¿ aktualne listy z minutami.
Organizatorzy Long 2012

Komunikat techniczy Mistrzostwa ZPK
13.10.2012
Poni¿ej zosta³ umieszczony link do komunikatu technicznego naMistrzostwa Za³êczañskiego Parku Krajobrazoego w BnO. Dostêpny bêdzie równie¿ w centrum zawodów jutro.

WWW: komunikat techniczny
UKS Za³êczak

Zg³oszenia
11.10.2012
W zak³adce Minuty startowe dodano listy zg³sozonych na zawody.

WWW: Listy zg³oszonych
Organizatorzy Long 2012

Weryfikacja zg³oszeñ
11.10.2012
Decyzj± Sêdziego G³ównego, po weryfikacji osób zg³oszonych do startu w MP w DBnO nastêpujace osoby zosta³y przesuniête do grupy startuj±cej poza klasyfikacj± mistrzostw:

- Henryk Gliñski, M60, KS Artemis z Wroc³awia - za brak op³aconej licencji sportowej,

- Marek Pietrusiñski, M55, KS Artemis z Wroc³awia - za brak op³aconej licencji sportowej,

- Arkadiusz Kujda, M21, indywidualnie nie wiadomo sk±d - za brak licencji sportowej,

- Sabina Gie³zak, K21, indywidualnie nie wiadomo sk±d - za brak licencji sportowej,

- Magdalena Drab, K18, UKS Junior Kob³uty z Biskupca - za zg³oszenie do kategorii starszej (z K16 do K18)bez posiadania klasy sportowej.
Organizatorzy Long 2012

Punkty ¿ywieniowe
11.10.2012

Po³o¿enie punktów ¿ywieniowych na trasach:

K-18: 5,1 i 8,0 km 
K-20: 7,8 i 11,2 km  
K-21: 8,8 i 13,1km 
K-35: 4,3 i 7,8 km 
K-50: 3,4 i 6,2 km  
K-80: 2,8 km

M-18: 7,6 i 11,7 km  
M-20:11,6 i 15,2 km
M-21:11,3 i 16,1 km 
M-35: 8,4 i 11,1 km  
M-40: 9,2 i 13,1 km 
M-45: 8,7 i 10,5 km
M-50: 6,5 i 9,7 km  
M-55: 6,7 i 9,5 km  
M-60: 6,3 i 9,4 km  
M-65: 4,2 i 7,3 km 
M-70: 3,4 i 5,7 km   
M-80 :3,5 km
Organizatorzy Long 2012

Komunikat Sêdziego G³ównego
10.10.2012
Sêdzia g³ówny podj±³ decyzjê, ¿e D³ugodystansowe Mistrzostwa Polski zostan± rozegrane w nastêpuj±cych kategoriach:

K18
K20
K21
K35/40
K50/55
K80

M18
M20
M21
M35
M40
M45
M50
M55
M60
M70/75
M80
Organizatorzy Long 2012

Uwaga CHipy!
10.10.2012
Uwaga! Zawodnicy z kategori K21, M20 i M21 musz± posiadaæ chipy dostosowane do wiêkszej ilo¶ci punktów. W tych kategoriach ilo¶æ punktów przekracza liczbê 37.
Organizatorzy Long 2012

Parametry tras long 2012
05.10.2012
Wstêpne parametry tras na LONG 2012

K-18 11,7 km 25 PK
K-20 14,3 km 30 PK
K-21 17,5 km 37 PK
K-35 10,3 km 26 PK
K-45   9,1 km 22 PK
K-55   8,2 km 21 PK
K-70   5,2 km 19 PK
M-18 15,7 km 29 PK
M-20 20,1 km 37 PK
M-21 24,3 km 47 PK
M-35 16,4 km 29 PK
M-40 14,6 km 30 PK
M-45 12,5 km 25 PK
M-50 12,2 km 22 PK
M-55 11,8 km 24 PK
M-60 10,3 km 21 PK
M-65    8,7 km 17 PK
M-70    6,5 km 15 PK

MUKS Gliwice

PRogram zawodów
05.10.2012
Sobota  13.10.2012

15:30  Uroczysto¶æ rozpoczêcia zawodów i zamkniêcie strefy startu - Plac Apelowy
16:00  Start Nadwarciañskiego Sprtintu - Plac Apelowy
17:30  Uroczysto¶æ zakoñczenia zawodów Nadwarciañski Sprint - Plac Apelowy
18:00  Kolacja
19:00  Ognisko, pieczenie ziemniaków  - Piec chlebowy
21:00  Odprawa techniczna  - budynek "Zacisze"

Niedziela  14.10.2012


7:00   ¦niadanie
8:00   Rozpoczêcie pracy biura i centrum Longu
8:30   Ustawienie punktów na mapie rozgrzewkowej
9:30   Start LONG-u
14:00 Zakoñczenie zawodów
14.30 Obiad
Organizatorzy Long 2012

UWAGA!!!
05.10.2012
Uwaga w Sobote jest ostatnia mo¿liwo¶æ zg³oszenia zawodników na Mistrzostwa Polski Long!
Organizatorzy Long 2012

Long 2012 i nie tylko...
26.09.2012

Witam, parê informacji dotycz±cych Mistrzostw Polski i nie tylko:

1. Po lewej stronie w menu uaktualniono baze map wydanych przez UKS Za³êczak do orientacji, serdecznie zapraszamy do przgl±dania ich w dziale "Mapy".

2. Wszystkie informacje zamieszczane na stronie bêd± równie¿ zamieszczane na naszym oficjalnym profilu facebook UKS Za³êczak

3. W menu LONG 2012 pojawi³y siê równierz Biuletyny dotycz±ce Mistrzostw Za³êczañskiego Parku Krajobrazowego w BnO, które bêd± odbywaæ siê równolegle do Mistrzostw Polski (krótszy dystans ni¿ na MP :D),
jak równie¿ informacja dotycz±ca Nadwarciañskiego Sprintu, który odbêdzie siê dzieñ wcze¶niej czyli 13.10.2012r. (sobota)

4. W menu LONG 2012 w dziale "Teren zawodów" pojawi³y siê mapki na terenie których bêd± rozgrywane zawody.
hubcio

Wa¿ne!!! LONG 2012!
26.09.2012
Zosta³y ju¿ uruchomiony zapis na Mistrzostwa Polski na stronie Polskiego Zwi±zku Orientacji Sportowej.
Kliknij poni¿ej je¶li chcesz skorzystaæ z formularza zg³oszeniowego PZOS:
Zg³o¶ indywidualnie/klubowo
hubcio

Long 2012
25.09.2012
Uwaga! Ruszamy pe³n± par±. Mistrzostwa Polski ju¿ nied³ugo a wiêc po lewej stronie naszej strony pojawi³o siê menu LONG 2012. Znajdziecie tam wszystkie rzeczy odno¶nie tych zawodów. :)
hubcio

Mistrzostwa Polski w BnO - Long - Za³êcze Ma³e!
10.01.2012
Tak to jest ju¿ pewne :) W tym roku w po³owie pa¼dziernika a dok³adnie 14 odbêd± siê D³ugodystansowe Mistrzostwa Polski w Biegu na Orientacjê to ju¿ XXXII ods³ona tej imrezy.
Klub MUKS Gliwice razem z naszym UKS Za³êczak zorganizuje te zawody w lasach na naszym terenie. Zawody te zosta³y ju¿ zatwierdzone w CTZ (Centralnym Terminarzu Zawodów), na spotkaniu PZOS (Polskiego Zwi±zku Orientacji Sporotwej). 
Wiêcej informacji bêdziemy zamiszczeæ na bie¿±co :) Strona zawodów równie¿ zostanie w nied³ugim czasie opublikowana.
A po drodze czekaj± nas jeszcze Powiatowe Mistrzostwa ZPK w BnO, wiêcej informacji w pó¼niejszym czasie.
Zamieszczam link do wykazu zawodów na stronie PZOS. Zapraszamy.

WWW: D³ugodystansowe Mistrzostwa Polski w BnO - Long 2012
hubsonc



NAJBLIŻSZE ZAWODY

.

PARTNERZY RJnO



FACEBOOK



STATYSTYKI